NB tar grep - og medlemmene på alvor

NB tar grep - og medlemmene på alvor

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 09.02.21.

Da vår president, Viggo Søfting, leste dette innlegget, tok han øyeblikkelig kontakt med Vegdirektoratet. Det tok ikke lang tid før han fikk et svar tilbake. Vi bringer her den e-posten som kom fra Tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet.

Svar på spørsmål om EU-kontroll i utlandet

 

Hei.

Uten å vite detaljene i saken nedenfor, så kan det se ut til at han ikke har søkt om å få utført periodisk kontroll i utlandet (med dokumentasjon), men at han har stilt et generelt spørsmål om han kan utføre kontrollen i Frankrike. I utgangspunktet er jo svaret nei, men ved særlige grunner som f.eks lengre utenlandsopphold (dvs. at kjøretøyet er utenfor landets grenser i hele kontrollperioden) kan det søkes om utsatt frist eller om å få utføre kontrollen i det EØS-landet man befinner seg i.

Sender med et uttrekk fra retningslinjene for saksbehandling som forklarer litt av bakgrunnen:

”Unntaksregelen i § 2, tredje ledd, gjør det mulig for kjøretøy registrert i Norge å få godkjent periodisk kjøretøykontroll foretatt i utlandet forutsatt at kontrollen er gjennomført av behørig godkjent kontrollorgan i annen EØS medlemsstat og kontrollresultatene dokumenteres på tilfredsstillende måte. Det må fremmes søknad i det enkelte tilfelle. Søknadene behandles av regionvegkontorene med Vegdirektoratet som klageinstans. Forskriften er en unntaksbestemmelse og innebærer at det må foreligge særlige grunner for at slikt unntak kan gis. Bakgrunnen for dette er bl.a. at direktiv 96/96/EF, jf. artikkel 5, bare oppstiller minimumskrav til kontrollinnhold/-omfang og at kontrollene kan variere i omfang og innhold fra land til land utover det som er angitt i kontrolldirektivet.

Det fins pr. i dag ingen samlet oversikt over godkjente kontrollorgan i EØS-området. Det er heller ikke utviklet en felles it-standard for behandling av kontrollsedler, noe som innebærer at kontrollsedler fra EØS-land må behandles manuelt. Dette til forskjell fra ordningen i Norge der kontrollorganene må levere kontrollresultatene i fastsatt dataformat og på en slik måte at vegvesenets godkjenning av gjennomførte kontroller kan gjøres på en lite ressurskrevende måte. En omfattende manuell behandling av kontrollrapporter fra andre EØS-land for å se om kontrollene har det omfang og det innhold som den norske forskriften bestemmer, ville kreve en betydelig økning i vegvesenets ressursbruk til periodisk kjøretøykontroll.

Praksisen Norge har mht. godkjenning av periodisk kontroll av norskregistrerte kjøretøy foretatt i annet EØS-land er i samsvar med EUs praksis der de enkelte landene så langt ikke har ønsket en gjensidig anerkjennelse på dette området. Det vises i denne sammenheng bl.a. til skriftlig spørsmål til kommisjonen E-1293/98.”

Med hilsen
Leif Magne Halvorsen
Seksjon: Tilsyn og kontroll
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet,
Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO